เกี่ยวกับเรา : วัตถุประสงค์ ที่มาของโครงการ

โครงการบริการวิชาการ

 1. ชื่อโครงการ โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี
  คณะโบราณคดี

 2. หลักการและเหตุผล

เนื่องด้วยในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้ง คณะโบราณคดี ประกอบกับในปีเดียวกันนี้ก็จะมีการประกาศใช้กฎบัตรอาเซียนที่มุ่งเน้นการพัฒนาประเทศอาเซียนไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเสาหลักหนึ่งที่สำคัญ คือ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community – ASCC) ดังนั้นประเทศไทยจึงควรมีการเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนทุกระดับ ในการทำความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของตนเอง รวมทั้งสังคมและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย

องค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม” ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่แสดงถึงจารีตประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์ไว้ให้กับชาติบ้านเมืองทั้งในระดับท้องถิ่น ชุมชนและระดับชาติได้อย่างชัดเจน เป็นเอกลักษณ์ที่ควรสืบทอดและดำรงไว้ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมโลก ด้วยเหตุนี้ความเข้าใจอย่างแท้จริงเกี่ยวกับรากฐานทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศในอาเซียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ประชาชน เข้าใจถึงพื้นฐานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนอย่างแท้จริง

คณะโบราณคดี” จัดเป็นหน่วยงานสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากรและของชาติ ที่ดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและผลิตบุคลากรผู้จะไปทำหน้าที่ในการดูแล ทำนุบำรุง ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบทอดและพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งได้สั่งสม องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมในมิติต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน

ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2558 เป็นปีที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรครบรอบ 60 ปี ของการก่อตั้ง คณะโบราณคดี จึงเห็นสมควรให้มีโครงการบริการวิชาการที่เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ ที่คณะโบราณคดีได้สั่งสมมาตลอดระยะเวลา 60 ปี เพื่อสร้างองค์ความรู้ สืบทอด และความเข้าใจเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและนานาชาติ ให้แก่นักวิชาการ นักศึกษา บุคคลที่สนใจทั่วไปได้เข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญต่อไป

โดยลักษณะของการดำเนินงานเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีคณะโบราณคดี จะดำเนินงาน 3 ส่วน คือ

1) การเสวนาองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

2) การจัดทำชุดความรู้เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา และในวาระครบรอบ 60 ปี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

3) นิทรรศการ “ภาพถ่าย 60 ปีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร”

 1. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรม

  2. เพื่อระดมความคิดและประมวลความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

  3. เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนของชาติรับรู้ในบทบาทของคณะโบราณคดีและในการที่จะมีส่วนร่วมในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของคณะโบราณคดี

 2. ความสอดคล้องกับแผนของมหาวิทยาลัย

แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ.2556 - 2563 (ฉบับปรับแผน)

4.1) ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การมีส่วนร่วมกับชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติรวมทั้งการประยุกต์ใช้เพื่อรักษาคุณค่าและเพิ่มมูลค่าในระดับชาติและนานาชาติ

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : พัฒนามาตรฐานศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบสู่นานาชาติ

4.2) กลยุทธ์/มาตรการ

 กลยุทธ์ 10.1 : บูรณาการข้ามศาสตร์ในกิจกรรมการบริการวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอนในระดับชาติและนานาชาติ

 มาตรการ 10.1.1 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการข้ามศาสตร์ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

 กลยุทธ์ 11.1 : พัฒนาสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านศิลปวัฒนธรรมบนพื้นฐานการบูรณาการบริการทางวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 มาตรการ 11.1.1 เชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่น/ภูมิปัญญาไทยสู่สากล อันจะเป็นกลไกในการฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนาประเทศ

 กลยุทธ์ 17.1 : การขยายพื้นที่ทางการศึกษาและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคี

 มาตรการ 17.1.1 สร้างความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานภายในประเทศและนอกประเทศ

 มาตรการ 17.1.2 ขยายพื้นที่การศึกษาและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

4.3) ลักษณะงาน

 โครงการตามยุทธศาสตร์

 งานประจำ

 โครงการพิเศษตามนโยบายผู้บริหารระดับสูง

 1. ประเภทโครงการ (เพื่อจัดรหัสประเภทในระบบ MIS ติดตามโครง)

 101 จัดนิทรรศการ  102 จัดประกวดด้านการบริการวิชาการ

 103 อบรมสัมมนา  104 อบรมเชิงปฏิบัติการ

 105 ให้องค์ความรู้เชิงพัฒนา/แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน

 106 เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  107 ส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

 108 บูรณาการ  117 ประชุมเชิงวิชาการ

 119 วารสารวิชาการ  อื่นๆ

 1. เป้าหมาย(ผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานใดบ้าง แยกเป็นประเภทหรือแยกตามระดับ) เช่น

  1. อาจารย์ นักวิชาการจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานภาครัฐ จำนวน 100 คน

  2. นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย และศิษย์เก่า จำนวน 100 คน

  3. ผู้สนใจทั่วไป จำนวน 100 คน

  4. วิทยากร และบุคลากร/เจ้าหน้าที่/นักศึกษา ปฏิบัติงาน จำนวน 100 คน

 2. ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2557 – กันยายน 2558

 3. สถานที่ดำเนินงาน

  1. หอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

  2. หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

  3. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

  4. ลานกลางแจ้ง สวนแก้ว มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังท่าพระ)

 4. ผู้รับผิดชอบโครงการ (ระบุคณะ/ภาควิชา)

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 1. แผนการดำเนินงาน

  กิจกรรม

  ปีงบประมาณ พ.. 2558

  ..

  .

  ..

  .

  .

  มี.

  เม.

  .

  มิ..

  ..

  ..

  ..

  ขั้นวางแผนงาน

  1. จัดทำโครงการเสนอขอความเห็นต่อคณะกรรมการคณะโบราณคดี/มหาวิทยาลัย

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2. จัดตั้งคณะอนุกรรมการในการดำเนินงานและประสานงาน

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ขั้นดำเนินการ

  3. ติดต่อประสานวิทยากร

   

  /

  /

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4. ประชาสัมพันธ์โครงการ

   

   

  /

  /

  /

  /

   

   

   

   

   

   

  5. จัดเตรียมเอกสารการการประชุมวิชาการและนิทรรศการ

   

   

  /

  /

  /

  /

   

   

   

   

   

   

  6. จัดเตรียมสถานที่

   

   

   

   

   

   

   

  /

   

   

   

   

  7. จัดประชุมวิชาการและนิทรรศการ

   

   

   

   

   

   

   

  /

  /

   

   

   

  ขั้นสรุปและประเมินผล

  8. ประเมินผล

   

   

   

   

   

   

   

   

  /

  /

   

   

  9. สรุปผลการประเมิน

   

   

   

   

   

   

   

  /

  /

  /

  /

   

   

 2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและอาเซียน

  2. ทำให้เผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมของชาติและอาเซียน แก่บุคคลทั่วไป

  3. ทำให้ประชาชนของชาติรับรู้ในบทบาทของคณะโบราณคดีและในการที่จะมีส่วนร่วมในประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของคณะโบราณคดี