กิจกรรมต่างๆ ของชาวคณะโบราณคดี
โครงการสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการสดุดีสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม คือ การเดินทางไปสดุดีกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมกับทัศนศึกษา ณ วังวรดิศ และการทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งนักศึกษาคณะโบราณคดีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนัก...
โครงการโบราณคดีบูรณาการและบายศรีสู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2558 โครงการโบราณคดีบูรณาการและบายศรีสู่ขวัญ ถูกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2558 ณ อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทเมืองสิงห์ จ.กาญจนบุรี เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่หรือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สู่การเป็นนักศึกษาโบราณคดีอย่างเต็มตัว โดยกิจกรรมดังกล่าวเริ่มต้นจากการออกเดินทางโดยรถไฟจากสถานีธนบุรีมายังสถานีท่ากิเลน และมีกิจกรรมเวียนฐานเพื่อเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์โดยเป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากแต่ละสาขาวิชาในคณะโบราณคดีเอามาไว้ด้วยกัน และในช่วงเย็นเป็นพิธีการบายศรีสู่ขวัญเพื่อรับขวัญน้องใหม่สู่...