อุทิศส่วนกุศลบูรพาจารย์ภาคตะวันออก ประจำปีการศึกษา 2558

งานทำบุญถวายเพลพระอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

 

ณ หอประชุมใหญ่ 304 มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ

 

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2558

 

งานทำบุญให้บูรพาจารย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี เดิมเป็นการทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของ ศ.เกียรติคุณ ดร. อุไรศรี วรศะริน และ อ.นัยนา โปร่งธุระ ซึ่งจะจัดงานราวต้นเดือนมิถุนายนของทุกปี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๖ เป็นต้นมา
ต่อมาภายหลัง ด้วยเหตุที่นักศึกษาระดับปริญญาโทแต่ละปี มีจำนวนไม่มากนัก จึงไม่สามารถจัดพิธีไหว้ครูจารึกได้ทุกปี จึงได้มีการผนวกส่วนต้นของพิธีไหว้ครู ที่มีการทำบุญอุทิศให้บูรพาจารย์ของภาควิชา เข้ากับการทำบุญให้ อ.อุไรศรี และ อ.นัยนา กลายเป็นงานทำบุญให้บูรพาจารย์อย่างปัจจุบัน และเลื่อนมาจัดงานในช่วงเดือนกันยายน อันเป็นช่วงเปิดภาคการศึกษา ตามการเปิด-ปิด แบบอาเซี่ยน