โครงการสดุดีสมเด็จฯ กรมพระยาดำรง ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการสดุดีสมเด็จฯกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ถูกจัดขึ้นเป็นประจำในวันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ เพื่อเป็นการรำลึกถึงสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นมีทั้งสิ้น 2 กิจกรรม คือ การเดินทางไปสดุดีกรมพระยาดำรงราชานุภาพพร้อมกับทัศนศึกษา ณ วังวรดิศ และการทำบุญเลี้ยงพระเพล ณ ท้องพระโรง มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการมีทั้งนักศึกษาคณะโบราณคดีศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของการริเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีในประเทศไทย