13,505 วัน อดีตถึงปัจจุบัน “ในความทรงจำ” ของศิลปากร

ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนร­าชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ดิจิตอลนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาและเผยแพร่ ภายใต้นิทรรศการชื่อว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ”

รูปแบบของการนำเสนอของหนังสือดิจิตอล เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร “ในความทรงจำ” นำเสนอ พระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถ ด้านศิลปวัฒนธรรมในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่องานด้านศิลปวั­ฒนธรรมของชาติ ทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพวีดีโอ ไฟล์เสียง แอนิเมชั่น (Animation) และไฟล์กราฟิคต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน ในรูปแบบที่เรียกว่า Multimedia Book หรือ MBook ทั้งนี้ เนื้อหาในเล่มทั้งหมด อยู่ในรูปแบบที่เรียก­ว่า Rich Multimedia Contents หรือ RMC ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้รับทั้งความรู้ ความสนุกสนาน ความประทับใจ หรือแม้กระทั่งเสียงดนตรีประกอบ ที่สามารถแสดงสื่อหลากหลายได้ในเวลาเดียวกัน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

“ในความทรงจำ ของศิลปากร”

ในรูปแบบ Application

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร

หลักการและเหตุผล

เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัย ศิลปากร และหน่วยงานในกำกับซึ่ง ประกอบด้วย คณะโบราณคดี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะมัณฑนศิลป์ คณะดุริยางคศาสตร์ และหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร ด้วยเป็นที่ตระหนักดีว่าสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระปรีชาสามารถเป็นเลิศทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ ทรง เป็นเมธีด้านวัฒนธรรม ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติ อีกทั้งยังทรง เป็นนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจารึก ภาษาตะวันออก จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา ๒๕๒๒ ทรงเป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัย ศิลปากร ในปี พ.ศ. ๒๕๓๖ และยังทรงส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศิลปากร สืบเนื่องมาโดยตลอด ดังนั้น มหาวิทยาลัยศิลปากรและหน่วยงานในกำกับข้างต้น จึงร่วมมือร่วมใจกันจัดทำโครงการนิทรรศการ เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อ ร่วมเฉลิมพระเกียรติคุณในวาระมหามงคลยิ่งนี้ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัย ศิลปากร

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงเจริญพระชนพรรษาครบ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

๒. เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่องานศิลปวัฒนธรรมของชาติและต่อมหาวิทยาลัย ศิลปากรสืบเนื่องมาโดยตลอด

๓. รวบรวมพระราชประวัติ พระราชจริยาวัตร พระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศิลปากร และนำมาจัดแสดง นิทรรศการและจัดพิมพ์หนังสือ เพื่อเผยแพร่ให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาส ศึกษา รับรู้ และชื่นชมในพระราชจริยวัตรอันงดงาม พระราชกรณียกิจที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อมหาวิทยาลัย ศิลปากรและวงการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งพระปรีชาสามารถอันล้ำเลิศทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในสาขาต่างๆ โดยทั่วกัน

จัดโดย

คณะโบราณคดี

ร่วมกับ

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะมัณฑนศิลป์

คณะดุริยางคศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สำนักหอสมุดกลาง

หอศิลป์

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร

แอปพลิเคชั่น ชื่อ “SU for Princess Sirindhorn”

สามารถดาวโหลดแอปพลิเคชั่นฟรีได้ที่

App store (IOS): ค้นหา “SU for Princess Sirindhorn” ตามลิงค์ต่อไปนี้

https://itunes.apple.com/th/app/su-for-princess-sirindhorn/id987047368?mt=8

Play Store (Android): ค้นหา “SU for Princess Sirindhorn” ตามลิงค์ต่อไปนี้

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eightyroot.sirindhornandsu

และเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่

http://203.151.21.57/ftp80/zave/princess_in_silpakorn/web/aveWeb46/WebReader.html

Free Download Multimedia Book “SU for Princess Sirindhorn” หนังสือที่รวบรวมผลงาน, ภาพความทรงจำและคุณูปการต่างๆ ที่ทรงมีต่อมหาววิทยาลัยศิลปากร ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีตั้งแต่ทรงศึกษา จวบจนถึงปัจจุบัน
VDO PROMOTE

รวมสัมภาษณ์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยศิลปากร

Application “SU for Princess Sirindhorn”

รวมสัมภาษณ์คนดังชาวศิลปากร

Application “SU for Princess Sirindhorn”