ประวัติภาควิชาภาษาตะวันตก
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติภาควิชาภาษาตะวันตก

ก่อนการแบ่งเป็น 7 ภาควิชาใน พ.ศ. 2517 การเรียนการสอนภาษาตะวันตกได้เริ่มปรากฎมาตั้งแต่ในช่วงแรกของหลักสูตรคณะโบราณคดีแล้ว ภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสมีฐานะเป็นวิชาเลือก เพื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในการอ่านศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก

จนกระทั่งในปีการศึกษา 2517 หลักสูตรของคณะโบราณคดีได้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ภาควิชาภาษาตะวันตกซึ่งประกอบไปด้วย สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ก็ได้ถือกำเนิดขึ้น

โดยมีจุดประสงค์และเอกลักษณ์ในการเรียนการสอนของภาควิชาตะวันตก มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกฝนทักษะต่างๆ ให้มีความชำนาญพอที่จะนำไปใช้หรือประยุกต์ในการประกอบอาชีพหรือในการดำรงชีวิตในสังคม ให้เรียนรู้แนวความคิดที่แฝงอยู่ในวรรณคดี ศิลปะ หรือปรัชญาของเจ้าของภาษา

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2517 คือสาขาหนึ่งของภาควิชาภาษาตะวันตก เป็นสาขาวิชาที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการอ่าน การฟัง การพูด และการเขียน ให้มีความชำนาญที่จะนำไปใช้ หรือประยุกต์ในการประกอบอาชีพ หรือในการดำรงชีวิตในสังคม นอกจากนี้ยังให้เรียนรู้แนวความคิดที่แฝงอยู่ในวรรณคดี ศิลปะ หรือปรัชญาของเจ้าของภาษา

ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการทางภาษา (Language Lab) ราวปี พ.. 2519-2521

ใน พ.ศ. 2521 เมื่อตึกคณะแห่งใหม่สร้างเสร็จ อาจารย์พรพิมล เสนะวงศ์ ได้เล่าว่า พื้นที่ใช้สอยของอาคารมีน้อยกว่าที่วางแผนไว้มากทำให้จำเป็นต้องมีการต่อเติมเปลี่ยนแปลงพื้นที่ระเบียงในบางชั้นเป็นห้องเรียน หรือห้องพักอาจารย์ รวมทั้งพื้นที่ส่วนหนึ่งที่ออกแบบไว้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษาหรือห้อง Lab ภาษาอังกฤษก็ยังเป็นเพียงห้องโล่งๆ จนได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2522 ผ่านการปรับปรุงภายในอาคาร ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษา และต่อเติมดาดฟ้าของอาคารคณะโบราณคดีในปี พ.ศ. 2523

สาขาวิชาภาษาอังกฤษในปัจจุบัน (.. 2558)

ปัจจุบันสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก ใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (รับรองโดย สกอ.) และได้ดำเนินการสอนด้วยหลักสูตรนี้มาจนครบ 5 ปี ในปีนี้ (2558) สาขาฯ กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ซึ่งน่าจะเปิดใช้ในปี 2559

และในปี 2558 นี้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการจัดกิจกรรม English Beyond Boundaries เพื่อเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในรูปแบบของการนำเสนอผลงาน สำหรับนักศึกษาเอกและโทภาษาอังกฤษในหลากหลายชั้นปีได้มีโอกาสถ่ายทอดผลงานของตัวเองต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสมือนเป็นการจำลองแบบการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการโดยเป็นผลงานซึ่งได้รับคัดเลือกมาจากรายวิชาต่างๆ ที่เปิดสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส

นับตั้งแต่คณะโบราณคดี ถูกตั้งขึ้นเป็นคณะวิชาหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากร และในสมัย ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล เป็นคณบดี ภาษาฝรั่งเศสก็มีบทบาทฐานะเป็นวิชาเลือกวิชาหนึ่ง เพื่อเป็นเครื่องมือของการเรียนวิชาโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะในการอ่านศึกษาค้นคว้าเอกสารที่เป็นภาษาฝรั่งเศส ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก โดยมีศาสตราจารย์ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ เป็นผู้รับผิดชอบ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2517 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นสาขาหนึ่งของภาควิชาภาษาตะวันตก เมื่อคณะได้ปรับปรุงหลักสูตรและมีการแยกเป็น 7 ภาควิชา

หลักสูตรวิชาภาษาฝรั่งเศสในระยะแรกนั้น เน้นหนักรายวิชาที่เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษา (อ่าน ฟัง พูด คิด เขียน) ภาษาศาสตร์ อารยธรรม วรรณคดี การแปล ฯลฯ

ต่อมามีการปรับปรุงหลักสูตรโดยเพิ่มวิชาเลือกที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้าสู่อาชีพได้มากขึ้น เช่น วิชาภาษาฝรั่งเศสด้านการท่องเที่ยว ภาษาฝรั่งเศสด้านการโรงแรม ภาษาฝรั่งเศสด้านเลาขานุการ ภาษาฝรั่งเศสด้านการสอน ภาษาฝรั่งเศสด้านศิลปะ เป็นต้น

และใน พ.ศ. 2549 - 2550 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสได้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Master of Arts in French for Cultural Tourism) โดยได้รับการสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ ด้านหนังสือ อุปกรณ์การสอนจากสำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ซึ่งเมื่อจบการศึกษาแล้วจะได้รับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตควบคู่กับประกาศนียบัตรมัคคุเทศก์ ซึ่งออกให้โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แต่หลังจากเปิดได้รุ่นเดียว ก็ต้องระงับการดำเนินการไว้ชั่วคราว เนื่องจากจากประธานหลักสูตรเกษียรอายุราชการทำให้การบริหารหลักสูตรประสบปัญหาและจำนวนผู้สอนไม่ครบตามเกณฑ์ของสำนักงานกรรมการอุดมศึกษา (ศกอ.)

หลังปี 2550 ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้หลากหลายยิ่งขึ้น เช่น จัดให้หมวดวรรณคดีเป็นหมวดวิชาเลือกร่วมกับหมวดวิชาภาษา หมวดวิชาภาษาศาสตร์ในปีการศึกษา 2554

ปัจจุบันสาขาภาษาฝรั่งเศส มีการสอนภาษาฝรั่งเศสเฉพาะด้านที่เป็นลักษณะเฉพาะของคณะโบราณคดี เช่น ภาษาฝรั่งเศสด้านวิจิตรศิลป์ ศิลปะไทย ศิลปะเอเชียอาคเนย์ การจัดการด้านวัฒนธรรม เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทย รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส เกิดการศึกษาเชิงเปรียบเทียบ และนำมาสร้างสรรค์เพื่อปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมในสังคมไทย