หนังสือที่ระลึก 65 ปีคณะโบราณคดี

ได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี รวมทั้งนักศึกษาปัจจุบัน และผู้สนใจประวัติศาสตร์ โบราณคดี มานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ศิลปะ รวมทั้งศาสตร์สาขาต่างๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิและคณาจารย์ นักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี ที่ร่วมกันนำเสนอความก้าวหน้าทั้งทางวิชาการและประสบการณ์  จัดทำขึ้นในวาระ 65 ปีคณะโบราณคดี โดยสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร