ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เกิดเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นบุตรของ ขุนแสงสุรพาณิชย์ (จันทร์ แสงวิเชียร) และนางแสงสุรพาณิชย (ทรัพย์ แสงวิเชียร)

จบการศึกษาระดับประถม และมัธยมที่ โรงเรียนประจำจังหวัดสมุทรปราการ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 8 ในปี พ.ศ. 2466

เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมแพทย์ปริญญา รุ่นที่ 2 และเข้าเรียนในแพทยศาสตรบัณฑิต ในปี พ.ศ. 2469 จากนั้นสำเร็จการศึกษาแพทย์ปริญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2473 ( แพทย์ศิริราชรุ่น 36)) นอกจากนี้ยังได้รับ ปริญาบัตร และปริญญาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ อื่น ๆ อีก

 

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2492

Hon. F.I.C.S. (Honorary Fellow of International College of Surgery) พ.ศ. 2504

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (กิตติมศักดิ์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517

ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ (สาขาโบราณคดี) มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2517

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2524

แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2526

 

นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ยังเคยได้รับทุนจากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ พ.ศ. 2474 – 2476 ไปศึกษาในด้านกายวิภาคศาสตร์ ที่ University of Michigan และ Western Reserve University สหรัฐอเมริกา และได้รับทุนจาก WHO ไปศึกษาต่อในด้านมนุษยพันธุศาสตร์ ณ University of Copenhagen พ.ศ. 2506

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เข้ารับราชการในตำแหน่ง อาจารย์กายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2474 โดยสอนในวิชาด้านกายวิภาคศาสตร์

พ.ศ. 2487 – 2512 หัวหน้าแผนกกายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล

พ.ศ. 2510 – 2512 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษในมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีก เช่น คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเพาะช่าง และคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น โดยสอนในวิชาที่เกี่ยวกับด้าน กายวิภาคศาสตร์ กายวิภาคของกระดูก มานุษยวิทยากายภาพ

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร กับงานด้านโบราณคดี

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สรรใจ แสงวิเชียร กล่าวถึงเหตุผลที่ ศ.นพ.สุด แสงวิเชียร สนใจในงานด้านโบราณคดี ว่า ท่านได้เคยเรียนกับสมเด็จพระบรมราชชนก จึงทำให้สนใจในด้านประวัติศาสตร์ และได้ทำวิจัยทางมานุษยวิทยากายภาพกับ ศ.ดร.คองดอน ทำให้ท่านสนใจเรื่องลักษณะของคนไทย และต้องการศึกษาถึงกำเนิดของคนไทยในถิ่นต่างๆ ท่านจึงไปร่วมงานสำรวจกับนักโบราณคดีบ่อยๆ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร เป็นอาจารย์สอนวิชาด้านกายวิภาคศาสตร์ให้แก่นักศึกษาโบราณคดีตั้งแต่รุ่นแรก จนเกษียณ นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2503 ท่านยังได้ ร่วมกับคณะสำรวจไทย – เดนมาร์ก ทำการสำรวจขุดค้น และวิเคราะห์ชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์ที่พบบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี

ปี พ.ศ. 2505 องค์การอนามัยโลกเปิดอบรมด้านพันธุศาสตร์ระยะสั้น 3 เดือน ที่สถาบันมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลจึงส่งศาสตราจารย์นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ไปเรียน ซึ่งในขณะนั้นท่านมีอายุเกือบ 60 ปี ในขณะเดียวกันตั้นปี พ.ศ. 2506 ก็ได้รับเชิญไปค้นคว้าโครงกระดูกที่ขุดค้นไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในโคเปนเฮเกน โดยใช้เวลาสามเดือน จนตีพิมพ์ออกมาในชื่อ The Prehistoric Thai Skeleton from Ban Kao Karnchanaburi - an Archeological Excavation in Thailand Vol. III.

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2538