ก่องแก้ว วีระประจักษ์
โบราณคดี
รุ่นที่ 5

เกียรติประวัติและผลงาน

อาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์ เป็นผู้ทรงความรู้อย่างลุ่มลึกและมีความเชี่ยวชาญในศาสตร์หลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาสตร์ด้านการอ่านจารึกและอักขรวิทยาโบราณ เป็นอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาจารึกภาษาไทยให้แก่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร มาจนถึงปัจจุบันและท่านยังเป็นอาจารย์พิเศษอีกหลายสถาบัน

ท่าน ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อพัฒนางานด้านจารึกและเอกสารโบราณของกรมศิลปากร ให้มีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน แม้เกษียณอายุราชการแล้ว ท่านยังปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณ มีหน้าที่ อ่าน วิเคราะห์ ตีความจารึกที่พบใหม่ ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ท่านสั่งสมมาเป็นเวลานานแก่ข้าราชการรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวได้ว่าท่านเป็นเสาหลักทางวิชาการและเป็นแบบอย่างที่ดีในการทำงานแก่ข้าราชการของสำนักหอสมุดแห่งชาติตลอดมา

งานสำคัญยิ่งที่ท่าน ทำควบคู่ไปกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือการเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ด้านจารึกและอักษรโบราณ ให้แก่นักวิชาการและนักศึกษาของภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี ผลงานดังกล่าวเป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดีว่าท่านเป็นผู้ที่ความสามารถในการวิเคราะห์ การให้คำอธิบายอย่างมีเหตุผล มีหลักฐานอ้างอิง ในการกำหนดชนิด ความหมายของคำศัพท์โบราณในจารึก อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ด้านจารึกและอักษรโบราณไปเชื่อมโยงกับความรู้ในสาขาวิชาอื่นในลักษณะสหวิทยาการ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อสรุปทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปวัฒนธรรมของชาติ

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น อาจารย์ก่องแก้ว วีระประจักษ์ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป