จิระพัฒน์ ประพันธ์วิทยา
โบราณคดี
รุ่นที่ 6

เกียรติประวัติและผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพัฒน์ ประพันธ์วิทยา เป็นนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาบาลี สันสกฤต ฮินดี ภาษาศาสตร์ โบราณคดี ปรัชญาอินเดีย แห่งคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหลายสถาบัน

ในส่วนของการทำงาน ท่านเป็นผู้บุกเบิกความรู้ด้านภารตวิทยา โดยเฉพาะสันสกฤตศึกษา ซึ่งเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะต่อการศึกษาด้านจารึกและภาษาโบราณเท่านั้น แต่ยังรวมถึงประโยชน์ต่อการศึกษาวิชาต่าง ๆ ของคณะโบราณคดีโดยรวม ท่านเป็นผู้ริเริ่มจัดทำหลักสูตรสันสกฤตศึกษาในระดับปริญญาโท ถึงปริญญาเอกซึ่งนับเป็นปริญญาเอกสาขาแรกของคณะโบราณคดี นอกจากนี้ ท่านเป็นผู้เริ่มก่อตั้งศูนย์สันสกฤตศึกษาซึ่งปัจจุบันจัดเป็นศูนย์สันสกฤตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในด้านประวัติเกียรติคุณระดับนานาชาติ ท่านได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย ประจำประเทศไทย ได้ยกย่องท่านว่าเป็นทูตทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินเดียกับไทยโดยเฉพาะด้านความร่วมมือด้านศาสนาและวัฒนธรรม ด้านวิชาการ บทความและผลงานวิจัยจำนวนมากของท่านที่นำเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับโลกด้านสันสกฤตศึกษา ได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งและให้มุมมองใหม่ในการศึกษาด้านภารตวิทยาและสันสกฤตศึกษา จนรัฐบาลอินเดียได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (Honoris Causa Degree) “วาจัสปติ” ให้แก่ท่านในฐานะเป็นผู้บุกเบิกและมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการด้านสันสกฤตศึกษา นับเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรติอันสูงสุดนี้

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิระพัฒน์ ประพันธ์วิทยา สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป