ปรีชา กาญจนาคม
โบราณคดี
รุ่นที่ 4

เกียรติประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม เป็นนักเรียนโบราณคดี รุ่นที่ 4 และเป็นอาจารย์รุ่นแรก ๆ ที่ผลผลิตของคณะโบราณคดี โดยเมื่อจบการศึกษาก็เป็นอาจารย์สอนวิชาโบราณคดี ตั้งแต่ พ.ศ. 2505 ท่านเป็นกำลังหลักของคณะโบราณคดี ในการผลิตนักโบราณคดีอาชีพ และสร้างนักวิชาการด้านโบราณคดีให้แก่ประเทศไทย รวมหลายร้อยคน อีกทั้งยังสร้างผลงานวิชาการที่สำคัญ และจัดเป็นงานบุกเบิกสาขาโบราณคดีไว้มากมาย นอกจากนี้ ท่านมีส่วนสำคัญที่ได้นำนักศึกษาคณะโบราณคดีออกฝึกขุดค้นภาคสนามเอง เป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2507 ที่เตาเผาถ้วยชามสังคโลกที่บ้านเกาะน้อย อำเภอศรีสัชชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ตลอดช่วงเวลาที่ท่านเป็นอาจารย์ประจำของคณะโบราณคดี ลูกศิษย์ทุกคนเห็นว่า "อาจารย์ปรีชา" เป็นอาจารย์ที่ดี เคร่งครัดกับนักศึกษาในยามเรียน ละเอียดกับงานเขียนโดยไม่ยอมปล่อยให้ข้อผิดพลาดทั้งเล็กและใหญ่ให้ผ่านไปได้ แต่เป็นอาจารย์ที่มีเมตตาต่อลูกศิษย์ พร้อมเข้าช่วยเหลือลูกศิษย์ทันทีที่ท่านพบว่ามีปัญหา โดยเฉพาะเรื่องทุนทรัพย์สำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน และการเรียน ท่านจึงเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากของอดีตนักศึกษาโบราณคดีหลายคน หรืออาจกล่าวได้ว่า ของ "นักศึกษาจำนวนมาก" นักโบราณคดีอาวุโสและผู้บริหารองค์กรด้านโบราณคดีของประเทศในปัจจุบัน ล้วนเป็นลูกศิษย์ของ ท่าน อีกทั้งยังกล่าวได้ว่า กำลังหลักในภารกิจด้านวิชาการโบราณคดีของกรมศิลปากร ตลอดช่วงเวลาไม่น้อย กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา ก็ล้วนเป็นลูกศิษย์ของ "อาจารย์ปรีชา"

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา กาญจนาคม สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป