ผาสุข อินทราวุธ
โบราณคดี
รุ่นที่ 9

เกียรติประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านประติมานวิทยาในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดู รวมถึงโบราณคดีในประเทศอินเดีย โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะโบราณคดีสมัยทวารวดี

สำหรับความรู้ด้านประติมานวิทยาในพุทธศาสนาและศาสนาฮินดูนั้น ท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกและเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาวิชานี้ เพื่อประโยชน์ในการทำงานของนักโบราณคดี โดยท่านเป็นผู้ริเริ่มนำวิชานี้บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนของภาควิชาโบราณคดี จนทำให้หลักสูตรของคณะโบราณคดีมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ในส่วนของการทำงานด้านโบราณคดี ท่านได้ทำการศึกษาวิจัยในเรื่องโบราณคดีสมัยทวารวดีโดยตรงมาตั้งแต่แรก ดังจะเห็นได้จากผลงานวิจัยหลายๆเรื่องที่ผ่านมา เช่น รายงานการขุดค้นที่ตำบลพระประโทณ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม รายงานการขุดค้นเมืองโบราณฟ้าแดดสงยาง อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ งานวิจัยเกี่ยวกับภาชนะดินเผาสมัยทวารวดี เป็นต้น จากผลงานการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวทำให้ ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้เกี่ยวกับโบราณคดีสมัยทวารวดีมากที่สุดในประเทศ จนเป็นที่รู้จักทั่วไปในวงวิชาการโบราณคดีไทยและในระดับโลก

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ผาสุข อินทราวุธ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป