พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์
โบราณคดี
รุ่นที่ 7

เกียรติประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านโบราณคดี และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม มีผลงานทางวิชาการด้านโบราณคดี และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม หลายเรื่องจนเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ท่านเคยเป็นอาจารย์ประจำคณะโบราณคดี ระหว่าง ปี พ.ศ. 2510 – 2516 และ เป็นอดีตผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคโบราณคดีและวิจิตรศิลป์แห่งองค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SPAFA)

ท่านมีงานวิจัยด้านโบราณคดีที่โดดเด่น อาทิเช่น งานวิจัยสมัยก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะ “แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง” เป็นงานวิจัยบุกเบิกในเรื่องวัฒนธรรมบ้านเชียง โดยเป็นผู้อำนวยการโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรกับมหาวิทยาลัยเพนซิลวาเนีย จนทำให้แหล่งโบราณคดีบ้านเชียงเป็นที่รู้จักในระดับโลก นอกจากนี้ยังเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการต่างๆ เช่นงานโบราณคดีใต้น้ำ โครงการโบราณคดี ๔ ภาค และโครงการโบราณคดีประเทศไทย เป็นต้น

ปัจจุบัน ท่านเป็นกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการวิชาการของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา ๓ คณะ กรรมการที่ปรึกษากรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ อนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และยังคงสอนหนังสือด้านโบราณคดี และการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร "การจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรร" วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ของวิทยาลัยนานาชาติ ม.เชียงใหม่ ด้วย

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น ศาสตราจารย์พิเศษ พิสิฐ เจริญวงศ์ สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป