สมศักดิ์ รัตนกุล
โบราณคดี
รุ่นที่ 1

เกียรติประวัติและผลงาน

นายสมศักดิ์ รัตนกุล เป็นนักศึกษาคณะโบราณคดี รุ่น 1 ถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่บุกเบิกงานด้านโบราณคดี มีหน้าที่และความรับผิดชอบในช่วงของการรับราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโบราณคดี ของกรมศิลปากร มาโดยตลอด โครงการที่เกี่ยวข้องกับงานโบราณคดีที่สำคัญ อาทิเช่น

เป็นหัวหน้าโครงการขุดแต่งโบราณสถานสมัยทวารวดี เมืองคูบัว จ.ราชบุรี

เป็นหัวหน้าโครงการขุดแต่งโบราณสถานสมัยทวารวดี เมืองอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

เป็นผู้บริหารโครงการขุดแต่งและบูรณะโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยา

ผลงานที่สำคัญ คือ พ.ศ.2518 - 2522 ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวางแผนบูรณะและปฏิสังขรณ์ องค์พระธาตุพนม จนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญรัตนาภรณ์ ชั้นที่ 4 อันเป็นเครื่องหมายพระมหากษัตริย์ ที่ทรงกรุณาโปรดเกล้า ฯ เฉพาะพระองค์

นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีส่วนสำคัญในโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติในแต่ละจังหวัดอีกหลายแห่ง เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จ.น่าน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเชียง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติบ้านเก่า เป็นต้น

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น นายสมศักดิ์ รัตนกุล สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป