สายไหม จบกลศึก
โบราณคดี
รุ่นที่ 5

เกียรติประวัติและผลงาน

นางสายไหม จบกลศึก จบการศึกษาจากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2504 และบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งวิทยากรตรี แผนกอักษรศาสตร์และวรรณคดี กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. 2508

ผลงานทางวิชาการที่สำคัญของท่านมีมากมาย อาทิเช่น การตรวจสอบชำระหนังสือ พงศาวดารอิเหนาฉบับอารีนครา อักขรานุกรมประวัติศาสตร์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้ริเริ่มและวางรากฐานงานเขียนอักขรานุกรมประวัติศาสตร์ให้แก่ กลุ่มประวัติศาสตร์ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ท่านเป็นผู้ร่างระเบียบการก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งชาติและการจำลองพระพุทธรูปสำคัญ พ.ศ. 2520 และประกาศใช้เป็นระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ จนถึงปัจจุบัน

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2530 ได้ดำริจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และต่อมาในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้หาทุนในการก่อตั้งมูลนิธิขึ้น ในปี พ.ศ. 2535 ต่อมาในปี พ .ศ. 2537 ท่าน ดำรงตำแหน่งกรรมการและเลขานุการมูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จนถึงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2540 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระอุปถัมภ์

ท่าน เกษียณอายุราชการเมื่อ พ.ศ. 2543 ในตำแหน่งนักอักษรศาสตร์ 10 (ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษา เอกสารและหนังสือ ) และในปี พ.ศ. 2544 ท่าน ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา เลขาธิการพระราชวัง

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น นางสายไหม จบกลศึก สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป