อุไรศรี วรศะริน
โบราณคดี
รุ่นที่ 5

เกียรติประวัติและผลงาน

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการอ่านจารึกภาษาตะวันออกและเขมรศึกษาที่มีชื่อเสียง มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการไทยและต่างประเทศ

ท่านเป็นผู้มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างและพัฒนาหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาหลายสาขาวิชา อาทิเช่น สาขาวิชาจารึกภาษาไทย สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาสันสกฤต และสาขาวิชาเขมรศึกษา อีกทั้งยังเป็นผู้ผลักดันให้เกิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเขมรด้วย

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก ที่ภาควิชาภาษาตะวันออก ท่านยังได้ทำหน้าที่เป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ และถวายพระอักษรวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการอ่านจารึกภาษาตะวันออก รวมทั้งเป็นพระอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ด้วย

นอกจากนี้ยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นมูลนิธิเพื่อส่งเสริมการศึกษาที่ตั้งขึ้นเนื่องจากพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งผู้หนึ่งที่ทำให้เกิดโครงการจัดตั้งศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลที่มีคุณค่าทางวิชาการในระดับสูงเพื่อการค้นคว้าวิจัยทางด้านโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลปะ ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม ภาษาศาสตร์ มานุษยวิทยา สังคมวิทยาและวัฒนธรรม

จากเกียรติประวัติและผลงานข้างต้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน สมควรแก่การยกย่องเชิดชูในฐานะศิษย์เก่าเกียรติยศ ของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่อนุชนและบุคคลอื่นๆ สืบไป