โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม
ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

โครงการบริการทางวิชาการแก่สังคม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี

 

โครงการบริการทางวิชาการที่ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดีจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นโครงการเผยแพร่ความรู้สู่สังคม โดยมีผู้เข้าโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ คือ นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป แต่ละโครงการเป็นลักษณะการอบรมระยะสั้นๆ เกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาเพื่อนบ้านและภาษาในภูมิภาคเอเชียที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษาและวรรณกรรมไทย รวมถึงองค์ความรู้ต่างๆ ในภาษาและวรรณกรรมไทย

โดยโครงการต่างๆ ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ตามลำดับการดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

ปี พ.ศ. 2544 เริ่มเปิด “โครงการอบรมภาษาฮินดีสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 14 (พ.ศ. 2558)

ปี พ.ศ. 2546 เริ่มเปิด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมมอญสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมา ล่าสุดเป็นรุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2555)

ปี พ.ศ. 2547 จัด “โครงการอบรมภาษาเปอร์เชียสำหรับบุคคลทั่วไป”

ปี พ.ศ. 2547 เริ่มเปิด “โครงการอบรมอักษรขอมไทยสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2558)

ปี พ.ศ. 2547 เริ่มเปิด “โครงการอบรมอักษรธรรมล้านนาสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2555)

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มเปิด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมเขมรสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เป็นรุ่นที่ 8 (พ.ศ. 2558)

ปี พ.ศ. 2550 เริ่มเปิด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมทมิฬสำหรับบุคคลทั่วไป” รุ่นที่ 1 และอบรมต่อเนื่องเรื่อยมา ล่าสุดเป็นรุ่นที่ 5 (พ.ศ. 2556)

ปี พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัด “โครงการอบรมคำยืมภาษาเขมรในภาษาและวรรณกรรมไทย” ครั้งที่ 1 และได้รับงบประมาณเพื่อจัดการอบรมอีกในรุ่นที่ 2 ปี พ.ศ. 2554

ปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัด “โครงการอบรมภาษาเขมรสำหรับบุคคลทั่วไป”

ปี พ.ศ. 2556 จัด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมพม่าสำหรับบุคคลทั่วไป”

ปี พ.ศ. 2556 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมลาวสำหรับบุคคลทั่วไป”

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัด “โครงการอบรมภาษาและวัฒนธรรมพม่าสำหรับบุคคลทั่วไป”

ปี พ.ศ. 2557 ได้รับงบประมาณแผ่นดินจัด “โครงการภาษาบาฮาซามลายูสำหรับบุคคลทั่วไป”