โครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษ
สำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

โครงการบริการวิชาการ

 

 1. ชื่อโครงการ

โครงการอบรมปฏิบัติการการออกเสียงภาษาอังกฤษสำหรับครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

 1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี

 1. หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปัจจุบันเน้นความสามารถในการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญ และการที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นจะต้องมีการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษจึงควรมีความรู้พื้นฐานด้านสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะได้นำความรู้ไปใช้ในการออกเสียงภาอังกฤษของตนเองให้ถูกต้องใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาและสามารถเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพในการออกเสียงที่ถูกต้องให้แก่ผู้เรียน ตลอดจนให้คำแนะนำและแก้ไขการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องของผู้เรียนได้อย่างมีหลักเกณฑ์

 1. วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักสัทศาสตร์เบื้องต้นในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้กับครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นระดับเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับเยาวชน

  2. เพื่อเสริมสร้างทักษะการออกเสียงและการพูดภาษาอังกฤษให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะช่วยให้พูดภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจน สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาเพื่อให้มีพื้นฐานความรู้ที่ถูกต้องตั้งแต่ระดับเริ่มต้น

  3. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ซึ่งถือว่าเป็นพันธะกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย

  4. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

  5. เพื่อเป็นการสานต่อโครงการที่ได้จัดอบรมไปแล้วในปีงบประมาณ 2549, 2550, 2551, 2552, 2553 และ 2554 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการอีกเป็นจำนวนมากที่ยังไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ เนื่องจากมีการจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมเนื่องจากเป็นการอบรมปฏิบัติการซึ่งเน้นการปฏิบัติการรายบุคคลในห้องปฏิบัติการทางภาษา

 2. ระยะเวลาดำเนินการ

12 วันทำการ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2555 (09.00 – 16.00 น.)

 1. สถานที่ดำเนินงาน

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร

 1. เป้าหมาย

ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 80 คน (แบ่ง 4 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน)

 

 1. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้ารับการอบรมจะมีความรู้เรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษตามหลักสัทศาสตร์และจะได้รับการฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียงภาษาอังกฤษให้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น

  2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ฝึกฝนไปใช้ในการสอนภาษาอังกฤษและสามารถเป็นต้นแบบในการออกเสียงที่ถูกต้องชัดเจน ตลอดจนให้คำแนะนำและแก้ไขการออกเสียงที่ไม่ถูกต้องของผู้เรียนได้อย่างมีหลักเกณฑ์

  3. ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีส่วนเข้าร่วมในอนาคตอันใกล้นี้

 2. ตัวชี้วัดผลสำเร็จจากการดำเนินงาน

  1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความพึงพอใจและได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 75%

  2. ผลการประเมินโครงการจากแบบสอบถามที่ได้รับจากผู้เข้ารับการอบรม ไม่น้อยกว่า 80%

  3. ผลประเมินความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการอบรมจากแบบทดสอบ Pretest และ Post-test