2498

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการ
เป็นคณะวิชาที่ 3 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมี ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีภัณฑ์ เป็นคณบดีคนแรก หลักสูตรอนุปริญญา 3 ปี แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา คือ 1. หมวดโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 2. หมวดศิลปกรรม 3. หมวดภาษาตะวันตก 4. หมวดภาษาไทยและภาษาตะวันออก สถานที่เรียนของคณะโบราณคดียังอยู่ที่โรงเรียนศิลปศึกษา คือที่อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม รวมถึงในบางส่วนของพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เมื่อแรกตั้งคณะขึ้นนั้น ยังไม่มีอาจารย์ประจำ อาจารย์ที่สอนส่วนใหญ่ เป็นข้าราชการจากกรมศิลปากร และอาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

ศาสตราจารย์ หลวงบริบาลบุรีพันธ์ (ป่วน อินทุวงศ์) คณบดีท่านแรกของคณะโบราณคดี
ที่มา : หนังสือต้อนรับนักศึกษาคณะโบราณคดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.
นักศึกษาคณะโบราณคดี ปีที่ 1 พ.ศ. 2498 สมศักดิ์ รัตนกุล, พูลศักดิ์ มงคลเสถียร, สุนันท์ บูรณะเขต, ยุพเยาว์ อาวุธกรรมปรีชา, รัตน์ศิริ รัตนธาดากุล, บังเอิญ อุทัยศิลป์, ประยงค์ มายะการ, ธรรมนูญ อัตถากร (และมานิต จิตภักดี ไม่ได้อยู่ในภาพ)
เตรียมปีที่ 1 คณะโบราณคดี พ.ศ. 2498 (แถวบน) จันหอม ถาวรรณรง, ศิลป์ทรง นีละคุปต์, มะเม็ด ชัยบาว (แถวกลาง) จันทิวา ฉายะรถี, สนิท เย็นเป็นสุข, สมนึก พวงสมบัติ, สุทธิลักษณ์ ไชยสุต (แถวหน้า) ประทีป รัศมีโรจน์, จรีย์ แสงหิรัญ, อรทัย อินทราภัย
ที่มา : พิธีไหว้ครูและต้อนรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร , 2497
ตึกเรียนโรงเรียนศิลปศึกษา พ.ศ. 2497
ที่มา : สมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-ช่างศิลป : ที่ระลึก 40 ปี ศิลปศึกษา-ช่างศิลป. กรุงเทพฯ : สมาคมศิษย์เก่า ศิลปศึกษา-ช่างศิลป, 2536.
ตึกเรียนหลังสุดท้ายก่อนถูกรื้อเพื่อสร้างโรงละครแห่งชาติเมื่อราว พ.ศ. 2502
ที่มา : ชุมนุมศิษย์เก่าศิลปศึกษา ช่างศิลป 28 : เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารแสดงมุทิตาจิตอาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ในวาระเกษียณอายุราชการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม ตั้งอยู่บริเวณใกล้กับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หน้าอนุสาวรีย์ทหารอาสา (เชิงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าในปัจจุบัน) ใช้เป็นที่ทำการเรียนการสอนของคณะโบราณคดีนับแต่สมัยเป็นแผนกวิชา จนถึงในระยะแรกตั้งคณะ
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/surasakc/2010/04/28/entry-1
นักเรียนศิลปศึกษารุ่นที่ 4 ปี พ.ศ. 2499 ถ่ายข้างตึกเรียนที่อาคารกระทรวงคมนาคมเดิม
ที่มา : ชุมนุมศิษย์เก่าศิลปศึกษา ช่างศิลป 28 : เลือกตั้งนายกสมาคมและกรรมการบริหารแสดงมุทิตาจิต อาจารย์สวัสดิ์ ตันติสุข ในวาระเกษียณอายุราชการ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์การพิมพ์, 2528.
บริเวณโรงเรียนศิลปศึกษา
ที่มา : “แผนผังแสดงที่ตั้งอาคารและบริเวณของกรมศิลปากร” เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ผจ.ศธ. 0701/630, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ