2498

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีได้บรรจุวิชาก่อนประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคปฏิบัติไว้ในหลักสูตรเป็นครั้งแรก โดยมีผู้สอนท่านแรกคือ ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี

ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ผู้บุกเบิกการเรียนการสอนวิชาก่อนประวัติศาสตร์
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.
ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย ขณะลงมือขุดค้นทางวิชาการโบราณคดีด้วยตนเอง ณ ถ้ำพระ ไทรโยค จ. กาญจนบุรี
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ, 2529.
การขุดค้นทางโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ของนักศึกษาโบราณคดีรุ่น 8 ที่บ้านนาดี จ. ขอนแก่น มกราคม 2508
ที่มา : Wannee Vardhanabhuti
นักวิชาการยุคแรกๆ ที่มีบทบาทสำคัญต่อวงการประวัติศาสตร์โบราณคดี (จากซ้าย) อาจารย์ชิน อยู่ดี อาจารย์มานิตย์ วัลลิโภดม (ท่านตรงกลางไม่ทราบชื่อ) อาจารย์ตรี อมาตยกุล และอาจารย์ขจร สุขพานิช
ที่มา : ศรีศักร วัลลิโภดม. รอยต่อทางโบราณคดีจากความทรงจำ. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2530.