จัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมไทย (ปัจจุบันคือคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์) ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 2 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

การเรียนการสอนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยุคแรกๆ
ที่มา : 55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.