ศ. ชิน อยู่ดี ได้รับเลือกให้เป็นภาคีของสมาคมโบราณชีววิทยา ประเทศอินเดีย

ศ. ชิน อยู่ดี ขณะไปศึกษาดูงานต่างประเทศ