2499

:

ประวัติคณะ

นักศึกษาคณะโบราณคดี ราวรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2499 ซ้ายมือคือ อาจารย์พเยาว์ นาคเวก (นามสกุลเดิม อัศวเดชา)

นักศึกษาคณะโบราณคดี ราวรุ่นที่ 2 พ.ศ. 2499 ซ้ายมือคือ อาจารย์พเยาว์ นาคเวก (นามสกุลเดิม อัศวเดชา)
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์