จัดตั้งคณะมัณฑนศิลป์ขึ้นเป็นคณะวิชาที่ 4 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

บรรยากาศการเรียนของคณะมัณฑนศิลป์ยุคแรกๆ
ที่มา : http://www.decorate.su.ac.th/about.html