2500

:

ประวัติคณะ

โรงเรียนศิลปศึกษาได้ยุบแผนกโบราณคดีลง แล้วรวมแผนกจิตรกรรม ประติมากรรม และแผนกช่างสิบหมู่เข้าด้วยกัน เป็น “แผนกเตรียมศิลป” แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น”โรงเรียนศิลปศึกษาเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากร” ที่ต่อมาได้กลายเป็น “โรงเรียนช่างศิลป” สังกัดกรมศิลปากร ย้ายไปอยู่วังหน้าเมื่อปี 2504 และยกฐานะขึ้นเป็น “วิทยาลัยช่างศิลป” ในปี 2518

พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้า สถานที่ตั้งของโรงเรียนช่างศิลป์
ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/303334