16 กันยายน 2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ จอมพล ป. พิบูลสงคราม และคณะรัฐประหารได้แต่งตั้ง นายพจน์ สารสิน ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการ ต่อมาหลังจัดให้มีการเลือกตั้ง จอมพลถนอม กิตติขจร จึงได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี แต่ในปี 2501 ถัดมา จอมพลสฤษดิ์ ก็ได้ก่อรัฐประหารยึดอำนาจ จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี (ซึ่งพร้อมใจลาออก) อีกครั้ง

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
ที่มา : www.siaminbox.org
จอมพล ป. พิบูลสงคราม
ที่มา : https://th.wikipedia.org
นายพจน์ สารสิน
ที่มา : https://th.wikipedia.org
จอมพล ถนอม กิตติขจร
ที่มา : https://th.wikipedia.org