2503

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีย้ายจากตึกกระทรวงคมนาคมเก่า มาทำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยศิลปากร บริเวณที่เคยเป็นวังกลางและวังตะวันออก โดยใช้อาคารร่วมกับคณะจิตรกรรมและประติมากรรม และคณะสถาปัตยกรรมไทย ปัจจุบันเป็นอาคารของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

ส่วนขยายอาคารเรียนรวมกับคณะสถาปัตย์ แผนผังมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2501แสดงให้เห็นคณะโบราณคดีเรียนอาคารเดียวกับคณะสถาปัตยกรรมไทย
ที่มา : วีระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข,บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในวังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
ส่วนขยายอาคารเรียนรวมกับคณะสถาปัตย์ แผนผังมหาวิทยาลัยศิลปากรหลังการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2501แสดงให้เห็นคณะโบราณคดีเรียนอาคารเดียวกับคณะสถาปัตยกรรมไทย
ที่มา : วีระ อินพันทัง และอภิรดี เกษมศุข,บรรณาธิการ. รุ่งสุริยาแห่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในวังท่าพระ. กรุงเทพฯ : อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2549.
สมัยที่คณะโบราณฯ ยังใช้พื้นที่เรียนร่วมกับคณะสถาปัตย์และจิตรกรรมฯ บริเวณวังกลางและวังตะวันออก ทุกคณะต้องใช้ประตูทางเข้า-ออกด้านกรมศิลปากร ซึ่งเป็นประตูเดียวของมหาวิทยาลัย ก่อนจะย้ายไปใช้ประตูวังท่าพระในเวลาต่อมา
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์