2503

:

ประวัติคณะ

พ.ศ. 2503 - 2505 คณะสำรวจเรื่องราวก่อนประวัติศาสตร์ไทย-เดนมาร์คได้เชิญ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุด แสงวิเชียร และศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี ให้ไปร่วมการขุดค้นที่บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี โดยช่วงการขุดค้นระยะที่ 2 (2504 – 2505) นักเรียนโบราณคดีได้ร่วมฝึกอบรมเรียนรู้เทคนิคการขุดค้นโบราณคดีภาคปฏิบัติของสาขาก่อนประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบครั้งแรก

หลุมขุดค้นที่บ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี โดยคณะสำรวจไทย-เดนมาร์กร่วมกับกรมศิลปากร
ที่มา : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard, 1967-1969.
คนงานและนักศึกษาคณะโบราณคดี ขณะปฏิบัติงานในหลุมขุดค้นที่บ้านเก่า จ. กาญจนบุรี
ที่มา : ชิน อยู่ดี บิดาแห่งวิชาก่อนประวัติศาสตร์ไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พิฆเณศ. พิมพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ชิน อยู่ดี 16 ต.ค. 2529.
คณะสำรวจ และขุดค้นแหล่งโบราณคดี ถ่ายรูปร่วมกันที่สถานีรถไฟบ้านเก่า ต. จระเข้เผือก อ. เมือง จ. กาญจนบุรี
ที่มา : Archaeological Excavation in Thailand. Copenhagen: Munksgaard, 1967-1969.