2505

:

ประวัติคณะ

รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้เข้ามาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ที่คณะโบราณคดีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2505 - 2509 ก่อนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศ และกลับมาวางแนวทางหลักสูตรสาขาวิชามานุษยวิทยาร่วมกับ ศาสตราจารย์ปรานี วงษ์เทศ

อาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม เมื่อครั้งเข้ามาเป็นอาจารย์สอนที่คณะโบราณคดีในระยะแรก
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.