วันที่ 15 มิถุนายน 2505 ศาลโลกตัดสินให้กัมพูชาเป็นฝ่ายชนะคดีปราสาทพระวิหาร ให้ตัวปราสาทตกเป็นกรรมสิทธิ์ของประเทศกัมพูชา

ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่บนผาเป้ยตาดี ยอดเขาพระวิหาร
ที่มา : สุจิตต์ วงษ์เทศ. ปราสาทพระวิหาร ทำไม? มาจากไหน. กรุงเทพ : กองทุนเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะ, 2551.