2506

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีขยายการศึกษาถึงระดับปริญญาตรี มี 4 หมวดวิชา ได้แก่ 1. หมวดโบราณคดี 2. หมวดโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ 3. หมวดวิชาภาษาตะวันออก และ 4. หมวดวิชาภาษาตะวันตก

 

รับปริญญาระดับปริญญาตรีของนักศึกษาคณะโบราณคดี เมื่อราว พ.ศ. 2513
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์