2506

:

ประวัติคณะ

จุดเริ่มต้นของผลงานประพันธ์ชิ้นสำคัญของ ศาสตราจารย์ หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล มีที่มาจากการแสดงปาฐกถาที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งหลังจากการบรรยายในครั้งนั้น ศาสตราจารย์เพ็ชรี สุมิตร อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ได้ชักชวนให้เรียบเรียงปาฐกถาดังกล่าวขึ้น ต่อมาจึงได้เกิดเป็นหนังสือชุดที่ถือเป็นคู่มือพื้นฐานสำคัญสำหรับนักศึกษาและผู้ที่สนใจในด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ คือ เรื่อง “ศิลปะในประเทศไทย”, ศิลปะอินเดีย” และ“ประวัติย่อศิลปะลังกา ชวา ขอม” ซึ่งต่อมาสองเล่มหลังได้รวมออกมาเป็นหนังสือเรื่อง “ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียง อินเดีย ลังกา ชวา จาม ขอม พม่า ลาว” ที่ได้เพิ่มศิลปะจาม พม่า ลาว เข้ามาให้ครบตามชื่อศิลปะประเทศใกล้เคียง

คำบรรยาย ศิลปลังกา ชวา ขอม ฉบับพิมพ์ 2506 ที่ท่านอาจารย์ทรงเรียบเรียงขึ้นตามคำชักชวนของ ศ.เพ็
ศิลปะอินเดีย พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2534
หนังสือ ประวัติศาสตร์ศิลปะประเทศใกล้เคียงฯ ของศาสตราจารย์ มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2540
หนังสือศิลปในประเทศไทย ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2518