2507

:

ประวัติคณะ

พ.ศ.2507 เป็นครั้งแรกที่คณะโบราณคดีนำนักศึกษาออกฝึกขุดค้นภาคสนามเอง โดย อาจารย์ปรีชา กาญจนาคม ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อไปขุดค้น มีนักศึกษาอาสาสมัครทั้งหญิงและชายตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - 3 ราว 50 คน ไปขุดค้นเตาเผาถ้วยชามสังคโลกที่บ้านเกาะน้อย อ. ศรีสัชชนาลัย จ. สุโขทัย

เตาเผาถ้วยชามสังคโลกที่เกาะน้อย ที่นักศึกษาขุดเสร็จแล้วเมื่อ พ.ศ.2507
ที่มา : เสริมศักดิ์ นาคบัว. เตาเผาเครื่องเคลือบดินเผาทางภาคเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพฯ : คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2516.