2507

:

ประวัติคณะ

จัดสัมมนาทางประวัติศาสตร์โบราณคดีขึ้นครั้งแรก ในหัวข้อ “บรรพบุรุษของไทยเป็นใคร” เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2507 ได้รับความสนใจจากบุคคลภายนอกเป็นจำนวนมาก โดยบุคคลสำคัญในการริเริ่มคือ อาจารย์ไฮแรม วูดวาร์ด (Hiram Woodward) อาจารย์สอนภาษาอังกฤษในคณะโบราณคดี อาจารย์นิสา เชนะกุล และอาจารย์ ศรีศักร วัลลิโภดม อาจารย์ประจำคณะโบราณคดี 

ข่าวการสัมมนาเรื่อง บรรพบุรุษของไทยเป็นใคร ถูกตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ พิมพ์ไทย ฉบับวันศุกร์ที่ 1 มกราคม 2508
ที่มา : “อันเนื่องมาจากการสัมมนาที่คณะโบราณคดี ศิลปากร” 2508 เอกสารกระทรวงศึกษาธิการ, ศธ.0701.48/72 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.