2507

:

กิจกรรมนักศึกษา

เริ่มมีกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี โดยมีพิสิฐ เจริญวงศ์ เป็นหัวหน้าคณะ

รายชื่อคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดี พ.ศ. 2507
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.
พิสิฐ เจริญวงศ์ หัวหน้าคณะฯ
ที่มา : โบราณคดี 2507. กรุงเทพฯ : คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2507.