2508

:

กิจกรรมนักศึกษา

เกิดคณะกรรมการนักศึกษาคณะโบราณคดีอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2508 มีนายดำรงสิทธิ ณ บางช้าง ดำรงตำแหน่งหัวหน้า โดยจัดดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาของคณะโบราณคดี เช่น การจัดทัศนศึกษา งานทำบุญเลี้ยงพระ งานรื่นเริงอื่นๆ เป็นต้น

ตราคระกรรมการนักศึกษาคณะโบราณฯ
ที่มา : บทจร. ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์, 2537)