2508-2515 (บางแหล่งว่าเริ่มมีข่าวการหายตั้งแต่ 2504) กระแสข่าวดังเกี่ยวกับการลักลอบนำทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ของปราสาทพนมรุ้ง จ. บุรีรัมย์ ออกนอกประเทศ จนในปี 2515 ศ.มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล และ อ. Hiram Woodward ได้ไปพบอยู่ที่สถาบันชิคาโก สหรัฐอเมริกา จึงได้มีการดำเนินการทวงคืนทับหลังจนสำเร็จในเวลาต่อมา 

ภาพถ่ายทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์หรือวิษณุอนันตศายินปัทมนาภา เมื่อครั้งยังอยู่ที่ปราสาทหินพนมรุ้งในราวปี 2503-2504 โดยอาจารย์มานิต วัลลิโภดม เป็นผู้บันทึกไว้ ที่ในเวลาต่อมาได้ใช้ภาพนี้เป็นหลักฐานหนึ่งในการยืนยันเพื่อขอทับหลังคืนจากสหรัฐอเมริกา
ที่มา : นิคม มูสิกะคามะ และคณะ. การตรวจพิสูจน์ทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ ปราสาทพนมรุ้ง. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ, 2542.
ปราสาทพนมรุ้ง หลังบูรณะ ภาพถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2531
ที่มา : หอสมุดดำรงราชานุภาพ
อาจารย์มานิต วัลลิโภดม (ด้านหน้าสุดขวามือชุดสีอ่อน) ผู้เป็นเจ้าของภาพทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ขณะยังอยู่ที่ปราสาทพนมรุ้ง ครั้งถ่ายภาพกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาชุดสำรวจและขุดตรวจดงแม่นางเมือง พ.ศ. 2508 มีมหาจิระเดช ไวยโกสิทธิ์ บุคคลผู้เป็นที่มาของตัวละครขุนเดช ยืนอยู่เบื้องขวาของอาจารย์มานิต
ที่มา : ณัฐภาวี สุศิวะ