มหาวิทยาลัยศิลปากร ขยายเขตการศึกษาไปยังพระราชวังสนามจันทร์ จ. นครปฐม เพื่อขยายการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสากล คือให้การศึกษาวิชาต่างๆ ไม่จำกัดเฉพาะศิลปะและโบราณคดี

ม.ล. ปิ่น มาลากุล เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเอ 1 วิทยาลัยทับแก้ว วิทยาลัยหญิงแห่งแรกของมหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ เมื่อ 16 ธันวาคม 2509
ที่มา : http://khuntubkaew.exteen.com/20110917/entry