2509

:

ประวัติคณะ

เกิดกรณีข่าวจะยุบปริญญาตรีคณะโบราณคดี เปิดเฉพาะระดับปริญญาโท ให้ไปรวมเป็นสาขาวิชาหนึ่งกับคณะอักษรศาสตร์ที่กำลังจะตั้งขึ้นใหม่ที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 

ศ. ม.ล. ปิ่น มาลากุล ประชุมเรื่องการก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ และคณะอักษรศาสตร์
ที่มา : 55 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2542.
ข่าวเกี่ยวกับการยุบคณะโบราณคดี ในหนังสือพิมพ์สยามนิกร ฉบับวันที่ 15 กันยายน 2509
ที่มา : “เอกสารการประชุมสัมมนา วิทยาลัยทับแก้ว” เอกสารส่วนบุคคล หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล , สบ.5.13.1/48, สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ