2509

:

กิจกรรมนักศึกษา

ในปี พ.ศ. 2509 เขาคาเริ่มเป็นที่รู้จักในหมู่นักวิชาการโบราณคดี เมื่อชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร นำโดยอาจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม ได้สำรวจพบโบราณสถานบนแนวสันเขาคาและพบศิวลึงค์ ซึ่งได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยศิลปากรที่ 8 นครศรีธรรมราช (ปัจจุบันคือสำนักงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 11 นครศรีธรรมราช) หลังจากนั้น เขาคาก็เป็นจุดสนใจของนักวิชาการหลายๆ ท่าน อาทิ ศรีศักร วัลลิโภดม, คงเดช ประพัฒน์ทอง, ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์, ปรีชา นุ่นสุข, ธราพงศ์ ศรีสุชาติ ฯลฯ ได้เขียนบทความตีพิมพ์ในหนังสือและวารสารต่างๆ เกี่ยวกับความสำคัญของเขาคา 

บราณสถานหมายเลข 4 เขาคา อ. สิชล จ. นครศรีธรรมราช ในปัจจุบัน
ที่มา : www.archae.su.ac.th