2509

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดี ออกวารสาร “โบราณคดี” ชื่อเดียวกับวารสารของชุมนุมศึกษาฯ ฉบับแรกเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2509 ในปีถัดมาจึงได้ทำร่วมกันระหว่างคณะโบราณคดีกับชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี

วารสาร “โบราณคดี” ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม : พฤศจิกายน : ธันวาคม พ.ศ. 2510 โดยคณะโบราณคดี กำหนดออกปีละ 4 เล่ม เป็นฉบับที่ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดีได้ร่วมกันจัดทำกับคณะโบราณฯ แล้ว