2509

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชมรมดนตรี น่าจะเกิดขึ้นในช่วง พ.ศ. 2509 หรือ ช่วงเดียวกับชมรมศึกษาวัฒนธรรมและโบราณคดี โดยในช่วงแรกอยู่ในรูปแบบของ “วงดนตรีไทย” ที่เกิดจากการรวมตัวของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่มีความสนใจในศิลปะดนตรีไทย ใช้ชื่อว่า “ชมรมดนตรีไทยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์” สังกัดอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากคณะโบราณคดี

บรรยากาศในห้องชมรมดนตรี
ที่มา : ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแสดงงานต่างๆ ของชมรมดนตรี
ที่มา : ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแสดงงานต่างๆ ของชมรมดนตรี
ที่มา : ชมรมดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร