2510

:

กิจกรรมนักศึกษา

ชุมนุมศึกษาวัฒนธรรม-โบราณคดี จัดนิทรรศการ “โบราณคดี” ขึ้นเป็นครั้งแรก มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษาสาขาต่างๆ และการอภิปรายในหัวข้อต่างๆ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของชาติไทย ณ บริเวณสวนแก้ว และท้องพระโรงวังท่าพระ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2510 และได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี 

การแสดงผลงานนักศึกษาในงานนิทรรศการทางโบราณคดีครั้งแรก
ที่มา : นิทรรศการโบราณคดี. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะโบราณคดี, 2510.