2510

:

กิจกรรมนักศึกษา

คณะโบราณคดีจัด โบราณคดีทัศนา ขึ้นครั้งแรก ณ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี ในวันที่ 12 มีนาคม 2510 เป็นการร่วมใจกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้สึกถึงความสำคัญของโบราณสถาน ด้วยการชักนำให้รู้จักคุณค่าและประวัติความเป็นมาของวัตถุนั้นๆ โดยสืบเนื่องจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2509 คณะโบราณคดีได้พานักศึกษาไปฝึกการขุดแต่งซากโบราณสถานที่โคกขวาง อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี และที่ อ. ศรีมหาโพธิ นี้เองเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณศรีมโหสถหรือเมืองพระรถ ที่ยังมีร่องรอยของโบราณวัตถุสถานเป็นจำนวนมาก

จึงได้เลือกจัด “โบราณคดีทัศนา” ครั้งแรกขึ้นที่นี่ รายได้จากการจัดได้นำไปสมทบกองทุนของคณะ

หนังสือ “โบราณคดีดงศรีมหาโพธิ์” พิมพ์เนื่องในการจัด โบราณคดีทัศนา ที่ อ. ศรีมหาโพธิ จ. ปราจีนบุรี