2510

:

กิจกรรมนักศึกษา

ราวปี 2510–2511 เล่ากันว่า พิเศษ สังข์สุวรรณ ได้แต่งเพลง “แววมยุรา” ขึ้น ในช่วงนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดกระแสการยุบคณะโบราณคดี เนื้อเพลงกล่าวถึงความน้อยเนื้อต่ำใจที่ผู้คนไม่เห็นถึงความสำคัญของโบราณคดี เปรียบเทียบกับดอกแววมยุรา หรือดอกผักตบชวา ที่ต่อมาได้กลายเป็นเพลงประจำคณะจนปัจจุบัน

ดอกผักตบชวาที่ถูกกล่าวเปรียบเทียบถึงคณะโบราณคดีในเพลงแววมยุรา