2510

:

กิจกรรมนักศึกษา

ปฏิรูปพิธีรับน้อง สร้างทัศนคติและความประทับใจแก่น้องใหม่ มีการดึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ด้วยการกราบลาขอศีลขอพรจากศาลในมหาวิทยาลัย และเริ่มขั้นตอนพิธีการรับน้องใหม่ที่ภายหลังได้กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกันมาในแต่ละรุ่น โดยมีขั้นตอนใหญ่ๆ ประกอบด้วย 1. ระยะซ่อม 2. สุกดิบ 3. วันพิธีรับน้อง แต่ยังไม่มีคล้องมาลัยใบจันทน์

ศาลเจ้าแม่เฮงหลุย หนึ่งในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่น้องใหม่ต้องให้ความเคารพ
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์
รับน้องที่ลานอิฐแดง พ.ศ. 2519
ที่มา : โบราณคดี' 19. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
ซ่อมน้องบริเวณลานอิฐแดง ช่วงเรียนที่ตึกพรรณราย
ที่มา : รับน้องโบราณคดี’ 20. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2520.
วันสุกดิบ
ที่มา : โบราณคดี’ 19. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.
วันพิธีรับน้อง
ที่มา : โบราณคดี’ 19. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2519.