2511

:

ประวัติคณะ

คณะโบราณคดีรับนักศึกษาเพิ่มเป็น 50 คน เป็นการรับนักศึกษามากสุดครั้งแรกในรอบ 20 ปี

ต้อนรับน้องใหม่รุ่น 14 ปี พ.ศ. 2511 ที่พระนารายณ์ราชนิเวศน์ (วังนารายณ์) จ. ลพบุรี
ที่มา : Patipat Pumpongpaet