2511

:

กิจกรรมนักศึกษา

กระบวนการขั้นตอนรับน้องใหม่เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง มีการคล้องมาลัยใบจันทน์ ในตอนท้ายของช่วงพิธีรับน้อง และบายสีสู่ขวัญน้องใหม่ เป็นครั้งแรก
คล้องมาลัยใบจันทน์ในพิธีรับน้อง
ที่มา : โบราณคดี 2522. คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2522
น้องใหม่รุ่น 20 พ.ศ. 2517 ได้รับการคลองมาลัยใบจันทน์จากรุ่นพี่ และทำพิธีบายสีสู่ขวัญ จากท่านอาจารย์ ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์