2513

:

ประวัติคณะ

เปลี่ยนชื่อปริญญาจาก “ศิลปบัณฑิต (โบราณคดี)” เป็น “ศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี)” เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนจบหางานทำได้ง่ายขึ้น

นักศึกษาจบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (โบราณคดี) เมื่อราวปี พ.ศ. 2517
ที่มา : พีรพน พิสณุพงศ์