2513

:

ประวัติคณะ

ศ. มจ. สุภัทรดิศ ดิศกุล คณบดีคณะโบราณคดีในขณะนั้น เสนอความคิดเห็นต่อรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ยกคณะโบราณคดีขึ้นเป็นสถาบันโบราณคดี สอนเฉพาะปริญญาโท และตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นใหม่ที่วังท่าพระ โดยมติที่ประชุมคณบดีเห็นชอบ ให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งในปีต่อมาที่ประชุมมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เสนอโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2515 – 2519)

ศ. ม.จ. สุภัทรดิศ ดิศกุล คณบดีคณะโบราณคดี พ.ศ. 2508-2518